Etický kódex

spoločnosti AGGLU Int. s.r.o.

Účel

 • Etický kódex predstavuje súhrn etických a morálnych princípov, noriem a pravidiel, ktoré sú záväzné bez výnimky pre každého zamestnanca spoločnosti AGGLU Int. s.r.o. (ďalej len AGGLU). Nerešpektovanie kódexu zo strany zamestnancov sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.
 • Cieľom Etického kódexu je zabezpečiť korektné správanie sa všetkých zamestnancov AGGLU medzi sebou navzájom, voči zákazníkom, spoločnosti samotnej i vonkajšiemu prostrediu a tým prispieť k tomu, aby sa AGGLU stala dlhodobo uznávanou a dôveryhodnou spoločnosťou.
 • Cieľom Etického kódexu je tiež budovať pozitívny vzťah zamestnancov k značke AGGLU.
 • AGGLU vo svojich podnikateľských aktivitách dôsledne dodržiava všetky zákony, nariadenia a vyhlášky platné na území Slovenskej republiky a Európskej únie.
 • AGGLU sa nedopúšťa korupcie, rešpektuje pravidlá hospodárskej súťaže a podporuje korektné podnikateľské prostredie.

Vystupovanie voči zamestnancom

 • AGGLU dôsledne dodržiava Zákonník práce a všetky ostatné právne normy platiace v pracovnoprávnej oblasti.
 • AGGLU si uvedomuje, že jej rozvoj závisí od odbornosti, poctivosti, zodpovednosti a lojality zamestnancov. Váži si každého zamestnanca, ktorý preukáže uvedené vlastnosti a dbá, aby všetci mali vytvorené optimálne podmienky na svoj ďalší odborný rast a dôstojné podmienky na prácu.
 • AGGLU sa zaväzuje vyhnúť akejkoľvek diskriminácii pri prijímaní, odmeňovaní, kariérnom raste či uvoľňovaní zamestnancov.
 • AGGLU dbá o to, aby systém odmeňovania zamestnancov bol odborný a spravodlivý.
 • AGGLU dôsledne dodržiava všetky predpisy spojené s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci. Zároveň od každého zamestnanca vyžaduje, aby bezvýhradne rešpektoval bezpečnostné predpisy a normy a dbal, aby svojim konaním neohrozil seba, spoluzamestnancov alebo zákazníkov.
 • AGGLU považuje za neprípustné, aby jej zamestnanci požívali alkohol či omamné látky počas racovného času alebo pred nástupom do práce.
 • AGGLU sa nebráni žiadnej konštruktívnej a slušnej kritike zo strany zamestnancov, ktorá prispieva k rozvoju spoločnosti, prípadne ju ochráni pred morálnou a materiálnou škodou.
 • AGGLU garantuje, že nikto nebude diskriminovaný, ak informuje vedenie o nemorálnych alebo nelegálnych aktivitách, ktoré by sa vyskytli v spoločnosti.

Vystupovanie voči zákazníkom

 • AGGLU je zákaznícky orientovaná spoločnosť a snaží sa urobiť všetko pre to, aby bol zákazník s jej službami, dodávkami a servisom spokojný.
 • AGGLU sa usiluje o dlhodobú spokojnosť svojich zákazníkov a preto musia byť jej služby a tovar spoľahlivé, kvalitné a za primeranú cenu.
 • Každý zamestnanec má povinnosť usilovať sa o získanie dôvery zákazníka a nikto nesmie s touto dôverou hazardovať. Preto sa vždy správa k zákazníkovi eticky, profesionálne, zdvorilo, čestne a ústretovo.
 • Ak nie je možné splniť zákazníkovo prianie alebo poskytnúť požadovanú službu či dodržať dohodnutý termín alebo iné podmienky, treba zákazníka čo najskôr a pravdivo informovať a hľadať riešenie, ktoré by bolo pre zákazníka prijateľné.
 • Zákazník obvykle nemá odborné znalosti, informácie a technické zručnosti ako zamestnanec AGGLU a túto situáciu vo vzťahu k zákazníkovi nie je dovolené zneužívať, obzvlášť nie na uvedenie zákazníka do omylu s cieľom získať na jeho úkor prospech.
 • V prípade, ak je správanie zákazníka voči zamestnancovi vulgárne alebo urážlivé, má zamestnanec právo slušne ho požiadať o ukončenie komunikácie a riešiť vzniknutú situáciu prostredníctvom svojho nadriadeného.

Vystupovanie voči obchodným partnerom

 • AGGLU dbá, aby si v podnikateľskom prostredí i vo verejnosti získala a udržala povesť spoľahlivej a dôveryhodnej spoločnosti. Preto sa k svojim obchodným partnerom správa vždy korektne, otvorene a čestne.
 • AGGLU poskytuje svojim obchodným partnerom vždy pravdivé a úplné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o obchodnej alebo inej spolupráci. Pravdivosť a korektnosť očakáva i od svojich obchodných partnerov.
 • AGGLU zachováva diskrétnosť o informáciách, ktoré získala od svojich obchodných partnerov.
 • AGGLU sa zaväzuje vo vzťahu k svojim obchodným partnerom dodržiavať všetky dohodnuté zmluvy. Ak však nejaké nepredvídané okolnosti zabránia splneniu zmluvných podmienok, urýchlene informuje o tom príslušného partnera a hľadá riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre obe strany.

Vystupovanie voči konkurencii

 • AGGLU dbá, aby si v podnikateľskom prostredí i vo verejnosti získala a udržala povesť spoľahlivej a dôveryhodnej spoločnosti. Preto sa k svojim obchodným partnerom správa vždy korektne, otvorene a čestne.
 • AGGLU poskytuje svojim obchodným partnerom vždy pravdivé a úplné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o obchodnej alebo inej spolupráci. Pravdivosť a korektnosť očakáva i od svojich obchodných partnerov.
 • AGGLU zachováva diskrétnosť o informáciách, ktoré získala od svojich obchodných partnerov.
 • AGGLU sa zaväzuje vo vzťahu k svojim obchodným partnerom dodržiavať všetky dohodnuté zmluvy. Ak však nejaké nepredvídané okolnosti zabránia splneniu zmluvných podmienok, urýchlene informuje o tom príslušného partnera a hľadá riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre obe strany.

Vystupovanie voči konkurencii

1. Všeobecné zásady

 • Každý zamestnanec AGGLU sa pri výkone svojho povolania správa čestne, riadi sa platnými zákonmi a vynakladá maximálne úsilie, aby odviedol kvalitnú prácu, priebežne sa vzdeláva a zdokonaľuje a riadi sa platnými zákonmi, predpismi a normami.
 • Každý zamestnanec AGGLU je zároveň aj jej reprezentantom, preto v styku so zákazníkom a v obchodných rokovaniach koná tak, aby nepoškodil majetok a dobré meno spoločnosti.
 • Každý zamestnanec musí byť lojálny voči AGGLU, pri svojej práci musí dbať na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti, jej zákazníkov, obchodných partnerov a svojich spoluzamestnancov.

2. Etika komunikácie a vzájomné vzťahy zamestnancov

 • Každý zamestnanec AGGLU pri komunikácii rešpektuje ľudskú dôstojnosť iného človeka, zásady slušného chovania a zákaz akejkoľvek diskriminácie.
 • Každý zamestnanec komunikuje so spoluzamestnancami, zákazníkmi a inými osobami zdvorilo, tolerantne a čestne.
 • Je neprípustná akákoľvek forma fyzického a psychického obťažovania vrátane sexuálneho obťažovania, ponižovania či ohovárania.
 • Zamestnanec sa správa tak, aby na pracovisku nevyvolával konflikty, prípadne sa im vyhol. Ak však vznikne problém alebo konflikt v medziľudských vzťahoch, musí vynaložiť všetko úsilie, aby sa tento konflikt vyriešil pokojným a kultúrnym spôsobom.
 • Zamestnanec sa vyhýba konfliktom so zákazníkmi. Ak predsa vznikne problém v komunikácii so zákazníkom a zamestnanec ho nevie sám vyriešiť, ihneď požiada o pomoc pri jeho riešení jeho nadriadeného.
 • Zamestnanec nadriadeným preukazuje primeranú úctu a rešpekt, svedomite, dôsledne a efektívne si plní zverené úlohy.
 • Nadriadený vo vzťahu k podriadeným pristupuje v plnej úcte a dôstojnosti, rozumne a spravodlivo rozdeľuje pracovné úlohy, hodnotí čestne, objektívne a spravodlivo, nezneužíva právomoci nadriadeného voči podriadeným.
 • Zamestnanci si navzájom prejavujú úctu a toleranciu, pomáhajú spolupracovníkom a vytvárajú dobrú atmosféru na pracovisku.
 • Ak výnimočne dôjde ku vzniku konfliktov, každý zamestnanec vyvíja maximálne úsilie, aby sa tieto konflikty riešili vo vnútri spoločnosti.

3. Vystupovanie zamestnancov navonok, poskytovanie informácií

 • Na verejnosti poskytuje zamestnanec o AGGLU len také informácie, ktoré sú verejne dostupné alebo sú určené na zverejnenie. Nie je dovolené bez výslovného súhlasu vedenia zverejňovať žiadne neverejné informácie, najmä informácie označené ako interné, dôverné alebo tajné.
 • Zamestnanec nesmie verejne poškodzovať dobré meno AGGLU, manažmentu alebo iných zamestnancov a to najmä poskytovaním nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií.
 • Ak vznikne konflikt záujmov alebo ak má zamestnanec pochybnosti, či sa nedostane do konfliktu záujmov, písomne predloží žiadosť o riešenie priamemu nadriadenému.
 • Je zakázané zneužívať dôverné alebo iné informácie získané pri práci v spoločnosti pre vlastné podnikateľské činnosti alebo podnikateľské činnosti tretích osôb. Za dôverné sa považujú všetky informácie, ktoré nie sú AGGLU zverejňované.
 • e zakázané zneužívať dôverné alebo iné informácie získané pri práci v spoločnosti pre vlastné podnikateľské činnosti alebo podnikateľské činnosti tretích osôb. Za dôverné sa považujú všetky informácie, ktoré nie sú AGGLU zverejňované.

4. Konflikt záujmov, zneužitie informácií a postavenia

 • Konflikt záujmov vzniká vtedy, ak sa súkromný záujem zamestnanca dostane do rozporu s jeho pracovnými povinnosťami, záujmom AGGLU alebo jej obchodných partnerov. Súkromný záujem zahrňuje akúkoľvek výhodu zamestnanca, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné vzťahy.
 • Každý zamestnanec je povinný predchádzať konfliktu záujmov.
 • Ak vznikne konflikt záujmov alebo ak má zamestnanec pochybnosti, či sa nedostane do konfliktu záujmov, písomne predloží žiadosť o riešenie priamemu nadriadenému.
 • Je zakázané zneužívať dôverné alebo iné informácie získané pri práci v spoločnosti pre vlastné podnikateľské činnosti alebo podnikateľské činnosti tretích osôb. Za dôverné sa považujú všetky informácie, ktoré nie sú AGGLU zverejňované.
 • Zamestnanec môže vykonávať zárobkovú činnosť v zhodnom alebo príbuznom odbore súvisiacom s výkonom svojej práce alebo predmetom činnosti AGGLU iba s predchádzajúcom písomným súhlasom spoločnosti.

5. Úplatky a dary

 • Zamestnanec AGGLU nesmie poskytovať ani prijímať úplatky.
 • Zamestnanec AGGLU sa vyhýba situáciám, ktoré by ho zaväzovali splniť nejakej osobe alebo firme želania v rozpore so záujmami AGGLU alebo jej zákazníkov.
 • Pokiaľ sa dar nedá odmietnuť alebo jeho odmietnutie by bolo neúčelné, je zamestnanec povinný o dare informovať svojho nadriadeného a ak hodnota daru presiahne sumu 20 EUR, odovzdať ho spoločnosti.
 • Ak poskytnutie daru priamo súvisí s nákupom tovaru alebo služby, patrí takýto dar bez ohľadu na jeho hodnotu a povahu AGGLU a zamestnanec je povinný oznámiť ho nadriadenému a odovzdať spoločnosti
 • Obchodné obedy alebo večere, outdoorové akcie a iné podobné stretnutia nesmú prekročiť mieru primeranú postaveniu zamestnanca a významu prejednávanej veci, musí byť vopred schválené nadriadeným pracovníkom a účasť na nich nesmie zamestnanca zaväzovať alebo motivovať k rozhodnutiu alebo inému konaniu v prospech darcu
 • Osoba, ktorá sa pokúsi o korupciu, musí byť na neprijateľnosť takéhoto jednania bezodkladne upozornená a pokiaľ to nerešpektuje, musia s ňou byť prerušené všetky obchodné kontakty.

6. Využívanie majetku AGGLU

 • Zamestnanci chránia hmotný i nehmotný majetok AGGLU, majetok predstavujú zariadenia, stroje, prístroje, inventár, tovar, zásoby a pod., ale aj know-how, neverejné obchodné, ekonomické a technické informácie, licencie, práva a iné informácie.
 • Ak hrozí nebezpečenstvo vzniku škody na majetku spoločnosti, je každý zamestnanec povinný podľa svojich možností a schopností pokúsiť sa takúto škodu odvrátiť a pokiaľ to nie je v jeho silách, je povinný na takúto skutočnosť upozorniť svojich nadriadených alebo iné osoby, ktoré sú schopné takejto škode zabrániť alebo ju aspoň zmierniť.
 • Zamestnanci nepoužívajú majetok AGGLU na súkromné účely. Pri používaní služobných telefónov, mobilov, áut, počítačov a ostatného majetku u musia dodržiavať interné predpisy.
 • Pracovný čas zamestnanca je tiež majetkom spoločnosti, zamestnanci ho preto nevyužívajú na vybavovanie súkromných záležitostí bez výslovného súhlasu nadriadeného.
 • V prípade preukázaného poškodenia alebo zneužitia majetku AGGLU (vrátane know-how, úniku informácií v prospech konkurencie alebo tretích osôb, zneužitia vo vlastný prospech, straty a poškodenia hmotného majetku) úmyselným zavinením alebo nedbalým konaním, môže AGGLU vymáhať od zamestnanca škodu, ktorá jej takýmto konaním vznikla.
 • Zamestnanec nesmie zneužiť majetok AGGLU k vlastnému obohateniu, napríklad prisvojením si ceny alebo jej časti za tovar alebo službu a jej neodvedením do pokladne AGGLU.