Etický kodex

AGGLU Int. s.r.o.

Účel

 • Etický kodex je soubor etických a morálních zásad, norem a pravidel, které jsou závazné pro každého zaměstnance společnosti AGGLU Int. s.r.o. (dále jen AGGLU). Nedodržení kodexu ze strany zaměstnanců se považuje za závažné porušení pracovní kázně.
 • Cílem etického kodexu je zajistit korektní chování všech zaměstnanců AGGLU vůči sobě navzájem, zákazníkům, společnosti samotné a vnějšímu prostředí, a přispět tak k tomu, aby se AGGLU stala dlouhodobě uznávanou a důvěryhodnou společností.
 • Cílem kodexu chování je také vybudovat pozitivní vztah mezi zaměstnanci a značkou AGGLU.
 • Společnost AGGLU při své podnikatelské činnosti přísně dodržuje všechny zákony, předpisy a vyhlášky platné na území Slovenské republiky a Evropské unie.
 • AGGLU se nedopouští korupce, respektuje pravidla hospodářské soutěže a podporuje spravedlivé podnikatelské prostředí.

Chování k zaměstnancům

 • Společnost AGGLU důsledně dodržuje zákoník práce a všechny ostatní právní normy platné v oblasti pracovního práva.
 • AGGLU si uvědomuje, že její rozvoj závisí na profesionalitě, poctivosti, odpovědnosti a loajalitě jejích zaměstnanců. Váží si každého zaměstnance, který prokáže výše uvedené vlastnosti, a dbá na to, aby všichni zaměstnanci měli optimální podmínky pro svůj další profesní rozvoj a důstojné pracovní podmínky.
 • Společnost AGGLU se zavazuje, že se vyvaruje jakékoli diskriminace při přijímání, odměňování, povyšování nebo propouštění zaměstnanců.
 • AGGLU dbá na to, aby systém odměňování zaměstnanců byl profesionální a spravedlivý.
 • Společnost AGGLU přísně dodržuje všechny předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zároveň vyžaduje, aby každý zaměstnanec bezvýhradně dodržoval bezpečnostní předpisy a normy a dbal na to, aby svým jednáním neohrožoval sebe, ostatní zaměstnance ani zákazníky.
 • AGGLU považuje za nepřípustné, aby její zaměstnanci požívali alkohol nebo omamné látky během pracovní doby nebo před ní.
 • AGGLU se nebrání žádné konstruktivní a slušné kritice ze strany zaměstnanců, která přispívá k rozvoji společnosti nebo ji chrání před morálními a materiálními škodami.
 • AGGLU zaručuje, že nikdo nebude diskriminován, pokud informuje vedení o nemorálních nebo nezákonných činnostech, které se ve společnosti vyskytují.

Výkonnost vůči zákazníkům

 • AGGLU je společnost orientovaná na zákazníka a snaží se udělat vše pro to, aby byl zákazník s jejími službami, dodávkami a servisem spokojen.
 • AGGLU usiluje o dlouhodobou spokojenost svých zákazníků, a proto musí být její služby a zboží spolehlivé, kvalitní a za přiměřenou cenu.
 • Každý zaměstnanec má povinnost usilovat o získání důvěry zákazníka a nikdo nesmí s touto důvěrou hazardovat. Proto se k zákazníkům chová vždy eticky, profesionálně, zdvořile, poctivě a vstřícně.
 • Pokud není možné splnit přání zákazníka, poskytnout požadovanou službu nebo dodržet dohodnutý termín či jiné podmínky, musí být zákazník co nejdříve a pravdivě informován a musí být hledáno řešení, které je pro zákazníka přijatelné.
 • Zákazník obvykle nedisponuje odbornými znalostmi, informacemi a technickými dovednostmi zaměstnance AGGLU a tuto situaci ve vztahu k zákazníkovi nelze zneužívat, zejména ne uvádět zákazníka v omyl s cílem získat výhodu na úkor zákazníka.
 • V případě, že chování zákazníka vůči zaměstnanci je vulgární nebo urážlivé, má zaměstnanec právo zákazníka zdvořile požádat, aby komunikaci ukončil, a situaci řešit prostřednictvím svého nadřízeného.

Chování vůči obchodním partnerům

 • AGGLU se zavazuje získat a udržet si pověst spolehlivé a důvěryhodné společnosti v obchodním prostředí i mezi veřejností. Proto se svými obchodními partnery jedná vždy férově, otevřeně a čestně.
 • Společnost AGGLU poskytne svým obchodním partnerům vždy pravdivé a úplné informace, které jsou nezbytné pro uzavření obchodní nebo jiné smlouvy o spolupráci. Od svých obchodních partnerů také očekává pravdomluvnost a férovost.
 • Společnost AGGLU zachovává důvěrnost informací, které dostává od svých obchodních partnerů.
 • Společnost AGGLU se zavazuje dodržovat všechny dohodnuté smlouvy ve vztahu ke svým obchodním partnerům. Pokud však jakékoli nepředvídané okolnosti brání splnění smluvních podmínek, neprodleně o tom informuje dotčeného partnera a hledá řešení přijatelné pro obě strany.

Obstát v konkurenci

 • AGGLU se zavazuje získat a udržet si pověst spolehlivé a důvěryhodné společnosti v obchodním prostředí i mezi veřejností. Proto se svými obchodními partnery jedná vždy férově, otevřeně a čestně.
 • Společnost AGGLU poskytne svým obchodním partnerům vždy pravdivé a úplné informace, které jsou nezbytné pro uzavření obchodní nebo jiné smlouvy o spolupráci. Od svých obchodních partnerů také očekává pravdomluvnost a férovost.
 • Společnost AGGLU zachovává důvěrnost informací, které dostává od svých obchodních partnerů.
 • Společnost AGGLU se zavazuje dodržovat všechny dohodnuté smlouvy ve vztahu ke svým obchodním partnerům. Pokud však jakékoli nepředvídané okolnosti brání splnění smluvních podmínek, neprodleně o tom informuje dotčeného partnera a hledá řešení přijatelné pro obě strany.

Obstát v konkurenci

1. Obecné zásady

 • Každý zaměstnanec AGGLU se při výkonu své profese chová čestně, dodržuje platné zákony a snaží se odvádět kvalitní práci, neustále se vzdělává a zdokonaluje a dodržuje platné zákony, předpisy a normy.
 • Každý zaměstnanec AGGLU je zároveň zástupcem společnosti, a proto jedná ve styku se zákazníkem a v obchodním styku tak, aby nepoškodil majetek a dobré jméno společnosti.
 • Každý zaměstnanec musí být loajální ke společnosti AGGLU a při své práci musí dbát na ochranu oprávněných zájmů společnosti, jejích zákazníků, obchodních partnerů a svých kolegů.

2. Komunikační etika a vztahy se zaměstnanci

 • Každý zaměstnanec AGGLU musí respektovat lidskou důstojnost ostatních, zásady zdvořilosti a zákaz jakékoli diskriminace.
 • Každý zaměstnanec musí jednat s ostatními zaměstnanci, zákazníky a dalšími osobami zdvořile, tolerantně a čestně.
 • Jakákoli forma fyzického nebo psychického obtěžování, včetně sexuálního obtěžování, ponižování nebo hanobení, je nepřijatelná.
 • Zaměstnanec se musí chovat tak, aby se vyhnul konfliktům na pracovišti nebo se jim vyhnul. Pokud však v mezilidských vztazích vznikne problém nebo konflikt, je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby se konflikt vyřešil mírovou a kulturní cestou.
 • Zaměstnanec se vyhýbá konfliktům se zákazníky. Pokud se při komunikaci se zákazníkem vyskytne problém a zaměstnanec ho nedokáže vyřešit sám, okamžitě požádá svého nadřízeného o pomoc při jeho řešení.
 • Zaměstnanec projevuje nadřízeným patřičnou úctu a respekt a zadané úkoly plní svědomitě, důsledně a efektivně.
 • Nadřízený jedná s podřízenými s plnou úctou a důstojností, rozděluje pracovní úkoly rozumně a spravedlivě, hodnotí spravedlivě, objektivně a spravedlivě a nezneužívá autoritu nadřízeného vůči podřízeným.
 • Zaměstnanci si navzájem projevují úctu a toleranci, pomáhají spolupracovníkům a vytvářejí dobrou atmosféru na pracovišti.
 • Pokud výjimečně dojde ke konfliktům, každý zaměstnanec vyvine veškeré úsilí, aby tyto konflikty vyřešil v rámci společnosti.

3. Externí prezentace zaměstnanců, poskytování informací

 • Na veřejnosti smí zaměstnanec poskytovat pouze informace o AGGLU, které jsou veřejně dostupné nebo určené ke zveřejnění. Žádné neveřejné informace, zejména informace označené jako interní, důvěrné nebo tajné, nesmí být zveřejněny bez výslovného souhlasu vedení.
 • Zaměstnanec nesmí veřejně poškozovat dobré jméno společnosti AGGLU, vedení nebo ostatních zaměstnanců, zejména poskytováním nepravdivých nebo zavádějících informací.
 • Pokud dojde ke střetu zájmů nebo pokud má zaměstnanec pochybnosti o tom, zda je ve střetu zájmů, podá písemnou žádost o řešení svému přímému nadřízenému.
 • Je zakázáno zneužívat důvěrné nebo jiné informace získané při práci ve společnosti pro vlastní obchodní aktivity nebo obchodní aktivity třetích stran. Všechny informace, které nejsou sděleny společnosti AGGLU, jsou považovány za důvěrné.
 • e zakázáno zneužívat důvěrné nebo jiné informace získané při práci ve společnosti pro vlastní obchodní činnost nebo obchodní činnost třetích stran. Všechny informace, které nejsou sděleny společnosti AGGLU, jsou považovány za důvěrné.

4. Střet zájmů, zneužití informací a postavení

 • Ke střetu zájmů dochází, pokud je soukromý zájem zaměstnance v rozporu s jeho pracovními povinnostmi, zájmy AGGLU nebo jejích obchodních partnerů. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro zaměstnance, jeho rodinu, blízké příbuzné a právnické nebo fyzické osoby, s nimiž měl nebo má obchodní vztah.
 • Každý zaměstnanec je povinen vyhýbat se střetu zájmů.
 • Pokud dojde ke střetu zájmů nebo pokud má zaměstnanec pochybnosti o tom, zda je ve střetu zájmů, podá písemnou žádost o řešení svému přímému nadřízenému.
 • Je zakázáno zneužívat důvěrné nebo jiné informace získané při práci ve společnosti pro vlastní obchodní aktivity nebo obchodní aktivity třetích stran. Všechny informace, které nejsou sděleny společnosti AGGLU, jsou považovány za důvěrné.
 • Zaměstnanec může vykonávat výdělečnou činnost ve stejném nebo příbuzném oboru, který souvisí s jeho prací nebo s činností společnosti AGGLU, pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti.

5. Úplatky a dary

 • Zaměstnanec AGGLU nesmí dávat ani přijímat úplatky.
 • Zaměstnanec AGGLU se vyvaruje situací, které by ho zavazovaly k tomu, aby vyhověl přání osoby nebo společnosti, které je v rozporu se zájmy AGGLU nebo jejích zákazníků.
 • Pokud dar nelze odmítnout nebo pokud by jeho odmítnutí bylo nepraktické, je zaměstnanec povinen o daru informovat svého nadřízeného, a pokud hodnota daru přesahuje 20 EUR, předat jej společnosti.
 • Pokud je poskytnutí daru přímo spojeno s nákupem zboží nebo služeb, patří takový dar bez ohledu na jeho hodnotu nebo povahu společnosti AGGLU a zaměstnanec je povinen o tom informovat svého nadřízeného a doručit společnosti
 • Služební obědy nebo večeře, venkovní akce a jiná podobná setkání nesmí přesáhnout úroveň odpovídající postavení zaměstnance a významu projednávané záležitosti, musí být předem schváleny nadřízeným zaměstnance a účast na nich nesmí zaměstnance zavazovat ani podněcovat k rozhodnutí nebo jinému jednání ve prospěch dárce.
 • Osoba, která se pokusí o korupci, musí být okamžitě upozorněna na nepřijatelnost takového jednání, a pokud se nepodřídí, musí s ní být přerušeny veškeré obchodní kontakty.

6. Použití majetku AGGLU

 • Zaměstnanci chrání hmotný a nehmotný majetek společnosti AGGLU; majetek zahrnuje zařízení, stroje, přístroje, inventář, zboží, zásoby atd., jakož i know-how, neveřejné obchodní, ekonomické a technické informace, licence, práva a další informace.
 • Hrozí-li nebezpečí poškození majetku společnosti, každý zaměstnanec se podle svých možností a schopností pokusí takové škodě zabránit, a pokud to není v jeho silách, upozorní na ni své nadřízené nebo jiné osoby, které mohou takové škodě zabránit nebo ji alespoň zmírnit.
 • Zaměstnanci nesmí používat majetek AGGLU k soukromým účelům. Při používání služebních telefonů, mobilních telefonů, automobilů, počítačů a dalšího majetku je třeba dodržovat interní pravidla.
 • Pracovní doba zaměstnance je rovněž majetkem společnosti, a proto ji zaměstnanci nesmí využívat k vyřizování osobních záležitostí bez výslovného souhlasu nadřízeného.
 • V případě prokázaného poškození nebo zneužití majetku AGGLU (včetně know-how, úniku informací ke konkurenci nebo třetím stranám, zneužití ve vlastní prospěch, ztráty a poškození hmotného majetku) úmyslným jednáním nebo z nedbalosti může AGGLU po zaměstnanci vymáhat náhradu škody, která zaměstnanci v důsledku takového jednání vznikla.
 • Zaměstnanec nesmí zneužívat majetek AGGLU k vlastnímu obohacení, například tím, že si přivlastní cenu nebo část ceny zboží nebo služby a neodvede ji do pokladny AGGLU.