Etikai kódex

AGGLU Int. s.r.o.

Cél

 • Az etikai kódex olyan etikai és erkölcsi elvek, normák és szabályok összessége, amelyek kivétel nélkül kötelezőek az AGGLU Int. minden alkalmazottjára. s.r.o. (a továbbiakban: AGGLU). Ha a munkavállalók nem tartják be a kódexet, az a munkafegyelem súlyos megsértésének minősül.
 • A magatartási kódex célja, hogy biztosítsa az AGGLU valamennyi alkalmazottjának helyes magatartását egymással, az ügyfelekkel, magával a vállalattal és a külső környezettel szemben, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz, hogy az AGGLU hosszú távon elismert és megbízható vállalattá váljon.
 • A magatartási kódex célja továbbá, hogy pozitív kapcsolatot alakítson ki a munkavállalók és az AGGLU márka között.
 • Az AGGLU üzleti tevékenysége során szigorúan betartja a Szlovák Köztársaság és az Európai Unió területén érvényes törvényeket, rendeleteket és rendeleteket.
 • Az AGGLU nem követ el korrupciót, tiszteletben tartja a versenyszabályokat és elősegíti a tisztességes üzleti környezetet.

Viselkedés a munkavállalókkal szemben

 • Az AGGLU szigorúan betartja a Munka Törvénykönyvét és minden más, a munkajog területén alkalmazandó jogi normát.
 • Az AGGLU felismeri, hogy fejlődése az alkalmazottai szakmaiságától, becsületességétől, felelősségtudatától és lojalitásától függ. Minden olyan munkavállalót megbecsül, aki a fenti tulajdonságokat mutatja, és biztosítja, hogy minden munkavállaló számára optimális feltételeket biztosít a szakmai fejlődéshez és a tisztességes munkakörülményekhez.
 • Az AGGLU elkötelezett amellett, hogy a munkavállalók felvétele, javadalmazása, előléptetése vagy elbocsátása során elkerülje a diszkriminációt.
 • Az AGGLU biztosítja, hogy a munkavállalók javadalmazási rendszere professzionális és méltányos legyen.
 • Az AGGLU szigorúan betartja a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos valamennyi előírást. Ugyanakkor minden munkavállalótól megköveteli, hogy fenntartások nélkül tartsa tiszteletben a biztonsági előírásokat és normákat, és ügyeljen arra, hogy cselekedeteivel ne veszélyeztesse saját magát, munkatársait vagy a vásárlókat.
 • Az AGGLU elfogadhatatlannak tartja, hogy alkalmazottai munkaidőben vagy munkaidő előtt alkoholt vagy bódító szereket fogyasszanak.
 • Az AGGLU nem zárkózik el a munkavállalók minden olyan építő jellegű és tisztességes kritikájától, amely hozzájárul a vállalat fejlődéséhez, vagy megvédi azt az erkölcsi és anyagi károktól.
 • Az AGGLU garantálja, hogy senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés, ha a vállalat vezetőségét tájékoztatja a vállalatnál folyó erkölcstelen vagy illegális tevékenységekről.

Teljesítmény az ügyfelekkel szemben

 • Az AGGLU ügyfélközpontú vállalat, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az ügyfél elégedett legyen a szolgáltatásaival, a szállításokkal és a kiszolgálással.
 • Az AGGLU arra törekszik, hogy ügyfelei hosszú távon elégedettek legyenek, ezért szolgáltatásainak és áruinak megbízhatónak, magas minőségűnek és tisztességes áron kell lenniük.
 • Minden alkalmazottnak kötelessége arra törekedni, hogy elnyerje az ügyfél bizalmát, és senki sem játszhat ezzel a bizalommal. Ezért mindig etikusan, szakszerűen, udvariasan, őszintén és segítőkészen bánik az ügyfelekkel.
 • Ha nem lehetséges az ügyfél kívánságának teljesítése vagy a kért szolgáltatás nyújtása, illetve a megállapított határidő vagy egyéb feltételek betartása, az ügyfelet a lehető leghamarabb és őszintén tájékoztatni kell, és olyan megoldást kell keresni, amely az ügyfél számára elfogadható.
 • Az ügyfél általában nem rendelkezik az AGGLU alkalmazottjának szakértelmével, információival és műszaki ismereteivel, és ezzel a helyzettel az ügyféllel szemben nem szabad visszaélni, különösen nem szabad az ügyfelet félrevezetni annak érdekében, hogy az ügyfél kárára előnyhöz jusson.
 • Abban az esetben, ha egy ügyfél viselkedése a munkavállalóval szemben vulgáris vagy sértő, a munkavállalónak joga van udvariasan megkérni az ügyfelet, hogy hagyja abba a kommunikációt, és a felettesén keresztül megoldani a helyzetet.

Viselkedés az üzleti partnerekkel szemben

 • Az AGGLU elkötelezett amellett, hogy megbízható és megbízható vállalatként szerezze meg és tartsa meg hírnevét az üzleti környezetben és a nyilvánosság előtt. Ezért mindig tisztességesen, nyíltan és őszintén bánik üzleti partnereivel.
 • Az AGGLU mindig a valóságnak megfelelő és teljes körű információt nyújt üzleti partnereinek, amely az üzleti vagy egyéb együttműködési megállapodás megkötéséhez szükséges. Üzleti partnereitől is elvárja az őszinteséget és a tisztességességet.
 • Az AGGLU bizalmasan kezeli az üzleti partnereitől kapott információkat.
 • Az AGGLU vállalja, hogy az üzleti partnereivel kötött szerződéseket betartja. Ha azonban bármilyen előre nem látható körülmény akadályozza a szerződéses feltételek teljesítését, erről haladéktalanul tájékoztatja az érintett partnert, és mindkét fél számára elfogadható megoldást keres.

Szembeszállni a versennyel

 • Az AGGLU elkötelezett amellett, hogy megbízható és megbízható vállalatként szerezze meg és tartsa meg hírnevét az üzleti környezetben és a nyilvánosság előtt. Ezért mindig tisztességesen, nyíltan és őszintén bánik üzleti partnereivel.
 • Az AGGLU mindig a valóságnak megfelelő és teljes körű információt nyújt üzleti partnereinek, amely az üzleti vagy egyéb együttműködési megállapodás megkötéséhez szükséges. Üzleti partnereitől is elvárja az őszinteséget és a tisztességességet.
 • Az AGGLU bizalmasan kezeli az üzleti partnereitől kapott információkat.
 • Az AGGLU vállalja, hogy az üzleti partnereivel kötött szerződéseket betartja. Ha azonban bármilyen előre nem látható körülmény akadályozza a szerződéses feltételek teljesítését, erről haladéktalanul tájékoztatja az érintett partnert, és mindkét fél számára elfogadható megoldást keres.

Szembeszállni a versennyel

1. Általános elvek

 • Az AGGLU minden alkalmazottja szakmája gyakorlása során tisztességesen viselkedik, betartja az alkalmazandó jogszabályokat, és mindent megtesz a minőségi munkavégzés érdekében, folyamatosan képzi és fejleszti magát, valamint betartja az alkalmazandó jogszabályokat, előírásokat és szabványokat.
 • Az AGGLU minden alkalmazottja egyben a vállalat képviselője is, ezért az ügyfelekkel való kapcsolattartás és az üzleti kapcsolatok során úgy jár el, hogy a vállalat tulajdonát és jó hírnevét ne károsítsa.
 • Minden munkavállalónak lojálisnak kell lennie az AGGLU-hoz, és munkája során ügyelnie kell a vállalat, az ügyfelek, az üzleti partnerek és a munkatársak jogos érdekeinek védelmére.

2. Kommunikációs etika és munkavállalói kapcsolatok

 • Az AGGLU minden alkalmazottja köteles tiszteletben tartani mások emberi méltóságát, az udvariasság elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.
 • Minden alkalmazottnak udvariasan, toleránsan és őszintén kell viselkednie a munkatársakkal, ügyfelekkel és másokkal.
 • A fizikai vagy lelki zaklatás bármely formája, beleértve a szexuális zaklatást, a megalázást vagy a rágalmazást, elfogadhatatlan.
 • A munkavállalónak úgy kell viselkednie, hogy a munkahelyi konfliktusokat elkerülje, illetve elkerüli. Ha azonban a személyközi kapcsolatokban probléma vagy konfliktus merül fel, minden erőfeszítést meg kell tenni a konfliktus békés és kulturális módon történő megoldására.
 • A munkavállaló kerüli a konfliktusokat az ügyfelekkel. Ha az ügyféllel való kommunikáció során probléma merül fel, és az alkalmazott nem tudja egyedül megoldani, azonnal segítséget kér a felettesétől a probléma megoldásához.
 • A munkavállaló megfelelő tiszteletet és tiszteletet tanúsít a felettesek iránt, és lelkiismeretesen, következetesen és hatékonyan végzi a rábízott feladatokat.
 • A felettes teljes tisztelettel és méltósággal bánik a beosztottakkal, ésszerűen és igazságosan osztja el a munkafeladatokat, tisztességesen, objektíven és igazságosan értékel, és nem él vissza a felettes hatalmával a beosztottak felett.
 • A munkavállalók tiszteletet és toleranciát tanúsítanak egymás iránt, segítik a munkatársakat, és jó légkört teremtenek a munkahelyen.
 • Ha kivételesen konfliktusok merülnek fel, minden munkavállalónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ezeket a konfliktusokat a vállalaton belül megoldja.

3. A személyzet külső bemutatása, információnyújtás

 • A nyilvánosság előtt a munkavállaló csak olyan információkat adhat át az AGGLU-ról, amelyek nyilvánosan hozzáférhetőek vagy nyilvánosságra hozatalra szántak. Nem nyilvános információk, különösen a belső, bizalmas vagy titkos információként megjelölt információk nem hozhatók nyilvánosságra a vezetőség kifejezett hozzájárulása nélkül.
 • A munkavállaló nem sértheti nyilvánosan az AGGLU, a vezetőség vagy más alkalmazottak jó hírnevét, különösen hamis vagy félrevezető információk közlésével.
 • Ha összeférhetetlenség merül fel, vagy ha az alkalmazottnak kétségei vannak afelől, hogy fennáll-e összeférhetetlensége, írásban kérvényezi a közvetlen felettesétől az összeférhetetlenség megoldását.
 • Tilos a Társaságnál végzett munka során szerzett bizalmas vagy egyéb információkkal visszaélni a saját vagy harmadik fél üzleti tevékenységeihez. Minden olyan információ, amelyet nem közölnek az AGGLU-val, bizalmasnak minősül.
 • e tilos a vállalatnál végzett munka során szerzett bizalmas vagy egyéb információkkal visszaélni saját vagy harmadik felek üzleti tevékenységeihez. Minden olyan információ, amelyet nem közölnek az AGGLU-val, bizalmasnak minősül.

4. Összeférhetetlenség, információval és pozícióval való visszaélés

 • Összeférhetetlenség akkor merül fel, ha a munkavállaló magánérdeke ütközik a munkaköri kötelezettségeivel, az AGGLU vagy üzleti partnerei érdekeivel. A magánérdek magában foglalja a munkavállaló, családja, közeli hozzátartozói, valamint azon jogi vagy természetes személyek számára biztosított előnyöket, akikkel üzleti kapcsolatban állt vagy áll.
 • Minden alkalmazott köteles elkerülni az összeférhetetlenséget.
 • Ha összeférhetetlenség merül fel, vagy ha az alkalmazottnak kétségei vannak afelől, hogy fennáll-e összeférhetetlensége, írásban kérvényezi a közvetlen felettesétől az összeférhetetlenség megoldását.
 • Tilos a Társaságnál végzett munka során szerzett bizalmas vagy egyéb információkkal visszaélni a saját vagy harmadik fél üzleti tevékenységeihez. Minden olyan információ, amelyet nem közölnek az AGGLU-val, bizalmasnak minősül.
 • A munkavállaló csak a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalhat keresőtevékenységet a munkakörével vagy az AGGLU üzleti tevékenységével azonos vagy ahhoz kapcsolódó területen.

5. Megvesztegetések és ajándékok

 • Az AGGLU alkalmazottja nem adhat vagy fogadhat el kenőpénzt.
 • Az AGGLU alkalmazottjának kerülnie kell az olyan helyzeteket, amelyek arra köteleznék, hogy az AGGLU vagy ügyfelei érdekeivel ellentétes kívánságokat teljesítsen egy személy vagy vállalat számára.
 • Ha az ajándékot nem lehet visszautasítani, vagy ha annak visszautasítása nem lenne célszerű, a munkavállaló köteles tájékoztatni a felettesét az ajándékról, és ha az ajándék értéke meghaladja a 20 eurót, köteles azt átadni a vállalatnak.
 • Ha az ajándékozás közvetlenül áruk vagy szolgáltatások vásárlásához kapcsolódik, az ilyen ajándék, függetlenül annak értékétől vagy jellegétől, az AGGLU tulajdonát képezi, és a munkavállalónak értesítenie kell a felettesét, és át kell adnia a Társaságnak a következőket
 • Az üzleti ebédek vagy vacsorák, szabadtéri rendezvények és más hasonló összejövetelek nem haladhatják meg a munkavállaló beosztásának és a tárgyalt ügy fontosságának megfelelő szintet, a munkavállaló felettesének előzetesen jóvá kell hagynia, és a részvétel nem kötelezheti vagy ösztönözheti a munkavállalót arra, hogy döntést hozzon vagy más módon cselekedjen az adományozó javára.
 • Az ilyen magatartás elfogadhatatlanságára haladéktalanul figyelmeztetni kell azt a személyt, aki megkísérli a megvesztegetést, és ha nem tesz eleget a felszólításnak, meg kell szakítani vele minden üzleti kapcsolatot.

6. Az AGGLU eszközeinek felhasználása

 • Az alkalmazottak védik az AGGLU tárgyi és immateriális eszközeit; az eszközök közé tartoznak a berendezések, gépek, készülékek, készletek, áruk, készletek stb., valamint a know-how, a nem nyilvános üzleti, gazdasági és műszaki információk, licencek, jogok és egyéb információk.
 • Ha fennáll a veszélye annak, hogy a Társaság tulajdonában kár keletkezik, minden munkavállaló köteles legjobb tudása és képességei szerint megkísérelni a kár megelőzését, és ha ez nem áll hatalmában, köteles felhívni a feletteseinek vagy más olyan személyeknek a figyelmét a kárra, akik képesek a kár megelőzésére vagy legalábbis mérséklésére.
 • Az alkalmazottak nem használhatják az AGGLU tulajdonát magáncélra. A vállalati telefonok, mobiltelefonok, gépkocsik, számítógépek és egyéb vagyontárgyak használata során be kell tartani a belső szabályokat.
 • Az alkalmazottak munkaideje is a vállalat tulajdona, ezért az alkalmazottak nem használják azt személyes ügyek intézésére a felettesük kifejezett engedélye nélkül.
 • Az AGGLU tulajdonának (beleértve a know-how-t, az információk versenytársak vagy harmadik felek számára történő kiszivárogtatását, a saját javára történő visszaélést, a tárgyi eszközök elvesztését és károsodását) szándékos vagy hanyagságból eredő bizonyított károsítása vagy visszaélésszerű használata esetén az AGGLU a munkavállalótól behajthatja az ilyen magatartás következtében a munkavállalónak okozott kárt.
 • A munkavállaló nem élhet vissza az AGGLU vagyonával saját meggazdagodására, például nem sajátíthatja ki egy áru vagy szolgáltatás árát vagy annak egy részét, és nem utalhatja vissza az AGGLU pénztárába.